Krik Krak Chocolate Bar, 288/50g Charles Chocolate